EBOOK- LUẬN VĂN

Luận văn esp8266 điều khiển thiết bị điện trong nhà

Thực hiện luận văn esp8266 các bạn sẽ có một số kiến thức nền tảng về việc lập trình web server: HTML, CSS, Javascript,… Lập trình kết nối ESP với server trên phần mềm Arduino, giúp ESP có thể nhận dữ liệu điều khiển từ server để điều khiển và gửi tính hiệu phản hồi lại cho server. Thiết kết được giao diện web server để điều khiển thiết bị, giám sát trạng thái đóng tắt trên web server.

Các bạn có thể tham khảo thêm luận văn:

1. Mục đích luận văn esp8266 sử dụng

IoT đã và đang làm thay đổi cả thế giới, tại Việt Nam trong khoảng 4 năm trở lại đây, IoT đã từng bước được ứng dụng trong một số lĩnh vực của cuộc sống, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức rời rạc, chưa đồng bộ. Những lợi ích và tiềm năng phát triển của IoT là rất lớn, ở đâu có kết nối Internet ở đó đều có khả năng xuất hiện các thiết bị IoT mang đến giá trị thông qua việc truyền tải và trao đổi thông tin, dữ liệu.
Dù cho sự phát triển của IoT đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, nhưng việc điều khiển thiết bị dân dụng vẫn còn dùng công tắc cơ. Công tắc cơ đã trở nên lạc hậu trong thời đại “Internet thế giới phẳng”. Công tắc cần được thay đổi theo cách hiện đại
hơn, việc kết hợp 2 ý tƣởng công tắc điều khiển và IoT mà đề tài “thiết kế và thi công mô hình ứng dụng IoT vào việc điều khiển giám sát các thiết bị điện trong nhà” ra đời.
Trên thị trường Việt Nam hiện nay, ý tưởng công tắc kết nối Internet, công tắc thông minh đã được thực hiện bởi các doanh nghiệp tiêu biểu như LUMI, BKAV,… Đề tài này với mục tiêu đặt ra là đạt được những tính năng mà các công tắc thông minh trên thị trường đang có. Là có thể điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet và điểm nổi bật của mô hình là có thể giám sát trạng thái của thiết bị, có server quản lý và điều khiển thiết bị.

Mô hình hoàn chỉnh luận văn esp8266
                                          Mô hình hoàn chỉnh luận văn esp8266

2. Bố cục của bài luận văn esp8266

Chương 1: Tổng Quan
Chương này trình bày các phần: đặt vấn đề, lý do chọn đề tài, mục tiêu, nội dung thực hiện, giới hạn và bố cục của đồ án.
Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết
Chương này trình bày quy trình hoạt động của mô hình. Cụ thể:
– Trình bày về lý thuyết về mạch nguồn, nguyên tắc hoạt động của mạch công suất, chip ESP8266 và mạch cảm ứng điện dung.
– Trình bày lý thuyết về web server và cơ sở dữ liệu. Phương thức truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị và web server.
Chương 3: Tính Toán và Thiết Kế
Trình bày các phương án thiết kế, tính toán các thông số và từ đó tiến hành thiết kế mạch nguồn, mạch công suất, mạch xử lý trung tâm, mạch cảm ứng. Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện web server.
Chương 4: Thi Công Hệ Thống
Trong chương này trình bày quá trình thực hiện thi công các board mạch, các phần điều khiển và phần cứng mô hình của đề tài.
Sau đó lắp ráp một hệ thống mô hình hoàn chỉnh đã xây dựng trƣớc đó, để từ đó xây dựng nên lưu đồ giải thuật và viết chương trình điều khiển cho hệ thống.
Sau khi có được mô hình và chương trình điều khiển, tiến hành cho hệ thống hoạt động, tìm lỗi và khắc phục lỗi nếu có.
Chương 5: Kết Quả, Nhận Xét và Đánh Giá
Chương này trình bày kết quả mô hình, những yêu cầu đạt được và chưa đạt được bao gồm cả về phần cứng và phần mềm. Từ đó đƣa ra nhận xét, đánh giá và tìm cách khắc phục.
Chương 6: Kết luận và Hƣớng phát triển
Trình bày tóm tắt những việc làm được và chưa làm được của cả mô hình. Nêu hướng phát triển của sản phẩm trong tương lai.

3. Nguyên lý hoạt động của mô hình IOT dùng esp8266

Mô hình được sử dụng để đóng tắt thiết bị điện trong nhà 220VAC. Nguồn điện 220VAC là nguồn cung cấp cho toàn mô hình, 220VAC sẽ được chuyển đổi thành nguồn 12VDC, trước khi hạ xuống thành nguồn 3,3VDC cấp cho các board mạch trong mô hình hoạt động. Công tắc có 4 phím cảm ứng, để điều khiển 4 thiết bị. Quá trình hoạt động như sau:

a. Điều khiển trực tiếp từ mô hình

Khi người dùng chạm vào bề mặt phím cảm ứng điện dung của mô hình, tín hiệu điều khiển được đưa tới bộ xử lý trung tâm, sau đó bộ xử lý trung tâm gửi tín hiệu điều khiển đến mạch công suất, cho phép đóng tắt thiết bị tƣơng ứng. Tiếp theo gửi dữ liệu
chứa trạng thái của thiết bị lên server thông qua Internet, cụ thể là mạng wifi. Server sẽ tiếp nhận dữ liệu vừa gửi tới, kế đến tiến hành xử lý và lƣu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Cập nhật trạng thái hiện tại của thiết bị trên web. Người dùng có thể truy cập vào web để biết được trạng thái hiện tại của thiết bị.

b. Điều khiển thông qua web

Người dùng truy cập vào web, server sẽ trả về trạng thái hiện tại của thiết bị lên web. Ngƣời dùng có thể lựa chọn thiết bị cần điều khiển. Khi ngƣời dùng tác động vào web, server sẽ gửi dữ liệu điều khiển về bộ xử lý trung tâm. Bộ xử lý trung tâm nhận dữ liệu, sau đó tiến hành tác động để đóng mở thiết bị tương ứng và đồng thời server sẽ cập nhật trạng thái của thiết bị vừa được tác động.

4. Tính toán và thiết kế hệ thống cho luận văn esp8266

Sơ đồ hệ thống luận văn esp8266
                                   Sơ đồ hệ thống luận văn esp8266

Khối cảm ứng điện dung: khi ngƣời dùng chạm vào phím cảm ứng, tín hiệu tác động sẽ gửi sang khối xử lý trung tâm.
Khối xử lý trung tâm: nhận tín hiệu tác động từ khối cảm ứng điện dung, xử lý sau đó xuất tín hiệu điều khiển thiết bị cho khối công suất thực thi, kế đến gửi dữ liệu lên khối server. Khối xử lý trung tâm có thể nhận dữ liệu yêu cầu điều khiển thiết bị từ server, sau đó gửi tín hiệu đến khối công suất. Để điều khiển thiết bị mà server yêu cầu thông qua sự tác động của ngƣời dùng.
Khối công suất: nhận tín hiệu từ khối xử lý trung tâm, để điều khiển thiết bị.
Khối server: nhận dữ liệu điều khiển từ khối xử lý trung tâm, tiến hành lưu trạng thái của thiết bị vào cơ sở dữ liệu. Để người dùng có thể truy cập, biết được lịch sử đóng tắt của thiết bị. Ngƣời dùng có thể sử dụng web server, tác động và điều khiển thiết bị theo nhƣ mong muốn. Khi tác động thì server sẽ tiến hành gửi dữ liệu điều khiển xuống khối xử lý trung tâm, khối xử lý trung tâm nhận được dữ liệu sẽ truyền dữ liệu điều khiển thiết bị tƣơng ứng sang khối công suất để tiến hành đóng tắt thiết bị.

5. Link download luận văn esp8266

Các bạn có thể download miễn phí luận văn esp8266 từ google drive:

https://drive.google.com/open?id=10K-4-jKVbdl2_3K7B68Wb6jMX9zPHnN_

Tham khảo và tìm kiếm các quyển luận văn khác tại:

https://www.abcarduino.com/category/ebook-luanvan/