EBOOK- LUẬN VĂN

Luận văn điều khiển động cơ bơm nước qua sóng điện thoại.

Luận văn điều khiển động cơ bơm nước qua sóng điện thoại. Có code mẫu và sơ đồ mạch.

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN…………………………………………………………………….8
1.1 Nhu cầu tự động hóa ở Việt Nam ………………………………………………….8
1.2 Mục tiêu của đề tài………………………………………………………………………8
1.3 Tính tối ƣu của đề tài …………………………………………………………………..8
CHƢƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ…………………….9
2.1 Giới thiệu về Mạch Arduino UNO R3……………………………………………9
2.2.1 Đặc tính nổi bật
…………………………………………………………………..15
2.2.2 Thông số kỹ thuật………………………………………………………………..16
2.3 Module SIM900A ……………………………………………………………………..17
2.4 Giới thiệu về màn hình LCD 16×2: ……………………………………………..20
2.5 Module chuyển đổi I2C cho LCD10602……………………………………….39
Chƣơng 3: THIẾT KẾ MẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH………………………………41
3.1 Thiết kế mạch trên Proteus: ………………………………………………………..41
3.2 Sơ đồ mạch in: …………………………………………………………………………41
3.3 Phần viết chƣơng trình:………………………………………………………………42
Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ……………………49
4.1 Kết Luận: …………………………………………………………………………………49
4.1.1 Ƣu điểm của đề tài:
……………………………………………………………..49
4.1.2 Nhƣợc điểm của đề tài: ………………………………………………………..49
4.2 Hƣớng phát triển: ………………………………………………………………………49

Download: http://123link.pw/jvWbl0OA