EBOOK- LUẬN VĂN

Kết nối cảm biến khí qua qua Internet với Arduino

Xu thế chuyên môn hóa luôn đƣợc đánh giá cao và sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Nó đem lại hiệu quả cao cho công việc. Trong đồ án này sẽ đề cập đến một hệ thống mang tính chuyên môn hóa cao nhƣ vậy. Để ngắn ngọn lại có thể gọi đây là một hệ thống nhúng. Đồ án sẽ giải thích hệ thống nhúng là gì và các đặc điểm của nó. Qua đó chỉ ra một số hệ thống chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Để xây dựng một hệ thống nhúng không phức tạp. Có thể sử dụng các thiết bị từ đơn giản đến phức tạp. Trong đồ án sẽ giới thiệu đến một nền tảng khá mới mẻ chuyên dùng để xây dự các hệ thống nhúng.Đó là nền tảng Arduino. Arduino đƣợc phát triển từ năm 2005 và nó đƣợc du nhập vào Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây. Nó đang đƣợc phát triển trên toàn thế giới với các ƣu điểm và tính năng vƣợt trội của nó.

Dựa trên nền tảng Arduino đồ án sẽ xây dựng một hệ thống nhúng điều khiển, giám sát nồng độ khí gas qua internet. Đồ án cũng sử dụng truyền thông không dây zigbee làm kênh truyền giữa các thiết bị. Tuy nhiên đồ án cũng chỉ giải quyết đƣợc một phần yêu cầu công nghệ cần phát triển thêm để phù hợp với
thực tế.

Download luận văn: Download

Xem thêm các quyển luận văn & ebook khác tại: https://www.abcarduino.com/category/ebook-luanvan/