EBOOK- LUẬN VĂN

Download Luận Văn Arduino HỆ ĐO MƯA & CẢNH BÁO TRƯỢT ĐẤT

Download luận văn Arduino

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ HỆ ĐO MƯA ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRƯỢT ĐẤT

MỤC LỤC

 

Lời cam đoan. 1

Lời cảm ơn. 2

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ 4

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT. 6

LỜI MỞ ĐẦU.. 9

CHƯƠNG I 12

TỔNG QUAN VỀ TRƯỢT ĐẤT, CÁC HỆ ĐO MƯA VÀ.. 12

HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRƯỢT ĐẤT. 12

1.1. Tổng quan về trượt đất. 12

1.2. Các hệ thống đo mưa hiện nay. 14

1.2.1. Vũ kế. 14

1.2.2. Hệ thống đo mưa WS-3000. 15

1.2.3. Radar đo mưa. 16

1.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống đo mưa. 17

1.4. Hệ thống cảnh báo trượt đất. 18

CHƯƠNG II 19

HỆ ĐO MƯA WS 3000 – MẠCH ARDUINO UNO R3 – MODUN GSM/GPRS – HIỂN THỊ LÊN MÁY TÍNH HOẶC WEB SERVER.. 19

2.1.Hệ đo mưa WS-3000. 19

2.1.1. Cảm biến tốc độ gió (Anemometer) 20

2.1.2. Cảm biến đo hướng gió. 20

2.1.3. Cảm biến đo lượng mưa (Pluviometer) 20

2.2. Mạch đo Arduino Uno R3. 21

2.2.1.Lập trình phần mềm cho vi điều khiển AVR trong mạch Arduino. 21

Uno R3. 21

2.2.2.Căn chỉnh cảm biến. 22

2.3. Giới thiệu Modun GSM và giám sát GPRS trên Web. 25

2.3.1.Modun SIM900. 25

2.3.2.Truyền nhận dữ liệu. 28

2.3.3. Truyền dữ liệu GPRS. 30

2.4. Hiển thị lên máy tính hoặc Web Server 33

CHƯƠNG III 35

XÂY DỰNG HỆ ĐO MƯA GIÁ RẺ.. 35

3.1. Thiết kế hệ thống. 35

3.1.1. Giới thiệu phần cứng. 36

3.1.2. Các khối chức năng và mô tả hệ thống. 39

3.1.3. Cách thức xác định ngưỡng đưa ra thông tin cảnh báo (rung chuông) của thiết bị 41

3.2. Phân tích ưu, nhược điểm của hệ thống. 42

CHƯƠNG IV.. 43

ỨNG DỤNG HỆ ĐO MƯA VÀO HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRƯỢT ĐẤT. 43

KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 48

 

Link download google drive: https://drive.google.com/file/d/1bGWU4XpJdWAoI-nvP904otsaYTPsdUO5/view?usp=sharing