EBOOK- LUẬN VĂN

Đồ án luận văn Arduino – KCD2 Mobile Robot

MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………….. 3
HÌNH ẢNH …………………………………………………………………………………………………… 3
LƯU ĐỒ……………………………………………………………………………………………………….. 4
BẢN VẼ CƠ KHÍ ………………………………………………………………………………………….. 4
BẢNG SỐ LIỆU ……………………………………………………………………………………………. 4
CODE KCD2 MOBILE ROBOT…………………………………………………………………….. 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN……………………………………………………………………………….. 5
1. TỔNG QUAN VỀ MOBILE ROBOT: ………………………………………………………. 5
1.1 GIỚI THIỆU: …………………………………………………………………………………… 5
1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: …………………………………………………………………… 5
2. PHÂN LOẠI MOBILE ROBOT:………………………………………………………………. 8
3. MỘT SỐ DẠNG ĐIỀU KHIỂN:……………………………………………………………….. 8
3.1 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG TAY: ……………………………………………………. 8
………………………………………………………………………………………………………………………… 9
3.2 THỰC THI THEO LỘ TRÌNH: …………………………………………………………. 9
3.3 NGẪU NHIÊN HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP:…………………………………………… 9
………………………………………………………………………………………………………………………. 10
4. ỨNG DỤNG CỦA MOBILE ROBOT:…………………………………………………….. 10
………………………………………………………………………………………………………………………. 10
5. GIỚI THIỆU KCD2 MOBILE ROBOT: …………………………………………………. 11
5.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: …………………………………………………………………… 11
5.2 ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI VÀO THỰC TẾ: …………………………………….. 12
6. HOẠT ĐỘNG CỦA KCD2 MOBILE ROBOT:………………………………………… 12
6.1 ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY HOẶC GIA TỐC: …………………………………… 12
6.2 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: ……………………………………………………………….. 13
7. ƯU NHƯỢC ĐIỂM KCD2 MOBILE ROBOT:………………………………………… 14
7.1 ƯU ĐIỂM:………………………………………………………………………………………. 14
7.2 NHƯỢC ĐIỂM:………………………………………………………………………………. 14
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CƠ KHÍ …………………………………………………………………… 15
1. SƠ LƯỢC VỀ PHẦN MỀM THIẾT KẾ:…………………………………………………. 15
2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ:……………………………………………………………………………… 18
2.1 KHUNG CƠ KHÍ: …………………………………………………………………………… 18
2.2 BÁNH XE ĐA HƯỚNG: ………………………………………………………………….. 19

Đồ Án Tốt Nghiệp KCD2 MOBILE ROBOT
GVHD: Nguyễn Mậu Tuấn Vương 2
Nguyễn Ngọc Phi
2.3 MỘT SỐ CHI TIẾT KHÁC:…………………………………………………………….. 19
CHƯƠNG III: HỆ THỐNG ĐIỆN……………………………………………………………………. 22
1. THIẾT BỊ ĐIỆN: …………………………………………………………………………………… 22
1.1 ĐỘNG CƠ:……………………………………………………………………………………… 22
1.2 NGUỒN CUNG CẤP: ……………………………………………………………………… 22
2. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN: ………………………………………………………………………. 23
2.1 ARDUINO MEGA 2560:………………………………………………………………….. 23
2.2 ARDUINO UNO R3: ……………………………………………………………………….. 25
2.3 MODULE GSM/GPS SIM908 EASY: ……………………………………………….. 25
2.4 ARDUINO UNO EASY SHIELD: …………………………………………………….. 26
2.5 MODULE BLUETOOTH:……………………………………………………………….. 28
2.6 CẢM BIẾN LA BÀN SỐ HMC5883L: ………………………………………………. 29
2.7 MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ L298:……………………………………………. 30
2.8 MODULE ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU UBLOX NEO-6M GPS:………………….. 31
CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH …………………………………………………………………………….. 33
1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM LẬP TRÌNH:………………………………………………… 33
1.1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO ARDUINO: …………………………………….. 33
1.2 CÔNG CỤ TẠO ỨNG DỤNG TRÊN SMARTPHONE: ……………………… 34
2. LẬP TRÌNH:…………………………………………………………………………………………. 35
2.1 CHƯƠNG TRÌNH KCD2 MOBILE ROBOT TRÊN APP INVENTOR:. 35
2.2 KCD2 MOBILE ROBOT CODE:……………………………………………………… 38
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………….. 41
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:…………………………………………………………………………. 41
1.1 VỀ MẶT LÝ THUYẾT: …………………………………………………………………… 41
1.2 VỀ MẶT THỰC NGHIỆM:……………………………………………………………… 41
2. HẠN CHẾ:……………………………………………………………………………………………. 41
3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN: ………………………………………………………………………… 4
3

Download đồ án, luận văn arduino link google drive: https://drive.google.com/open?id=1GP8hyMjN0hioRFGK1dk2x8DxuxrucLkwdownload