DOWNLOAD MODULE ARDUINO & THƯ VIỆN

Tổng hợp tất cả thư viện Arduino

TỔNG HỢP TẤT CẢ THƯ VIỆN ARDUINO

Các bạn dùng “Ctrl” + F để tìm thư viện mình cần cho nhanh nhé:

1. Thư viện hỗ trợ điều khiển động cơ DC:

https://drive.google.com/open?id=1Y_dstOy-JyB-r0smms5jL1U3EZWLEOsf

2. Đọc nhiệt độ, độ ẩm DHT11

https://drive.google.com/open?id=19fWQLHNKX6Ub-Amme2EIJrb-YUswCXmD

3. Đọc nhiệt độ DS18B20

https://drive.google.com/open?id=1UsceStx2beo_pP9wodGkODsYbfS6-gtT

4. Đọc thời gian thực DS1302

https://drive.google.com/open?id=1m0WpkpW1k_jYXoOA1W7b1KBhdBe7qELK

5. Đọc thời gian thực DS1307

https://drive.google.com/open?id=1MQkAoDizUR0lED940JGhrQ-TPaYvC9gm

6. Điều khiển LCD I2C

https://drive.google.com/open?id=1TUy70xO6fP_uLHOlOGi_bl4YttlB79uk

7. Thư kiện bàn phím 4×4

https://drive.google.com/open?id=17W6EZPEHeAOBodEpQdtyhPdL7rF0wCAg

8. Thư viện điều khiển PID

https://drive.google.com/open?id=1mS_9naoLLu7VODiQ06Orx0CqrJy5oZPn

9. Thư viện LED 7 đoạn

https://drive.google.com/open?id=1zzfupwHwLPcCNB2akbSAXktRDi7eUKLD

10. Giao tiếp điều khiển qua điện thoại, module sim 900

https://drive.google.com/open?id=16UcRfhnSc6GgTGSeCu86cgtQrbmQSrQX

11. Thư viện cảm biến MPU 6050

https://drive.google.com/open?id=12yVHqyuinFBBbKjIahQnbA3gHmaKzU2Q

12. Thư viện Ethernet Shield

https://drive.google.com/open?id=1PeAT6VlNvXItRMyStatqjzpOGV8s2tGh

13. Thư viện lọc chống nhiễu Kalman

https://drive.google.com/open?id=1dYqp0YIVI147Q7-g6w7vZfm1C1YcmQ_3

14. Thư viện điều khiển LED RGB

https://drive.google.com/open?id=1tbEnx0NEeNh8ndwvI9fw_ftmvk2NYMw7

15. Thư viện điều khiển wifi sheild

https://drive.google.com/open?id=1GAjgz0Ov0NBDgm6sae8tFbwsK3fo9gkW

16. Điều khiển LCD Nokia

https://drive.google.com/open?id=1wvj91cpM8SajMYiAX8yf6eEqYfQagTaD

17. Điều khiển GPS

https://drive.google.com/open?id=1xnyOlM88RJmRSOJ1VDu6Y5llD_KvPCtz

18. Thư viện ESP 8266

https://drive.google.com/open?id=1qe4UhJTHgDSZCZ3zeSN5MPDdCSZ0wDJ5

19. Thư viện TFT LCD

https://drive.google.com/open?id=19Qw32TqSdKAGrQup2YzhBa2SIP2_t4JR

20. Thư viện RFID

https://drive.google.com/file/d/16sP-27IrxKlF3hGvgG1pQvG3IJwleBgF/view?usp=sharing