CODE ARDUINO

Đồng hồ LED vô cực với Arduino

Kính vô cực kết hợp cùng đồng hồ LED tạo nên một điều tuyệt vời.

Làm đồng hồ LED vô cực với Arduino gồm:

  • Arduino nano
  • DS1302 Module
  • 3x điện trở 10 k ohm
  • WS2812 RGB 5050 LED

Sơ đồ mạch điện:

Soure Code:

  • Thư viện Adafruit_NeoPixel-master : Download
  • Thư viện DS1302 : Download
  • Source code Arduino Đồng hồ LED vô cực: Download

Nguồn: Sametk

Xem hướng dẫn download: https://www.abcarduino.com/huong-dan-download-tu-123link-co/